Gminny Ośrodek Kultury

ul. Jana Kilińskiego 1
05-180 Pomiechówek
tel./fax (22) 785-42-22, 785-41-55
e-mail: pompa.pomiechowek@gmail.com
www.kultura.pomiechowek.pl
dyrektor: Anna Kutkowska 

Zadania

Podstawowym zadaniem GOK jako instytucji kultury jest upowszechnianie kultury i podtrzymywanie dziedzictwa narodowego.

Do statutowych zadań należy:

1. Stwarzanie warunków umożliwiających społeczeństwu gminy Pomiechówek aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez czerpanie z dziedzictwa kultury oraz współtworzenie jej wartości.

2. Rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców, rozwijanie zainteresowań umysłowych i artystycznych w kołach i zespołach takich jak: zespoły wokalne, zespoły taneczne, koła plastyczne, rytmika dla najmłodszych, Klub Seniora, gimnastyka dla pań, kursy językowe, zespoły instrumentalne.

3. Podnoszenie kultury życia codziennego i wypoczynku poprzez organizowanie imprez poznawczych, rozrywkowych i artystycznych, upowszechnianie dóbr kultury ( seanse filmowe, wyjazdy na spektakle, wycieczki do muzeów, wyjazdy krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy recytatorskie, poetyckie, literackie, teatrzyki dla dzieci, itp.)

4. Współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, turystycznymi, organizacjami społecznymi w organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć np. obchodów Dni Pomiechówka, Wyścigu chartów, festynu poświęconego bezpieczeństwu ruchu drogowego, spotkań wigilijnych.

5. Inspirowanie, rozwijanie zainteresowań, opiekowanie się amatorską twórczością artystyczną.

6. Udostępnianie społeczeństwu materiałów dotyczących historii, kultury związanej z terenem gminy, kroniki prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku.

7. Troska o reklamę gminy (imprezy o charakterze poza lokalnym, współpraca z artystami scen warszawskich, zespołami artystycznymi znanymi nie tylko w Polsce, opracowywanie kalendarza pod kątem wizytówki naszej gminy).