1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy
 2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy, zadania określone przepisami prawa i Statutem Gminy.
 3. Do zadań Wójta należy w szczególności:
 • przygotowanie projektów uchwał Rady,
 • określenie sposobu wykonania uchwał,
 • przygotowanie projektu budżetu,
 • wykonanie budżetu,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • zartudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań własnych, zleconych i przyjętych od administracji rządowej,
 • przedkładanie wniosków o zwołanie Sesji Rady,
 • przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
 • wydawanie zarządzeń porządkowych nie cierpiących zwłoki, jeśli jest to niezbędne dla ochrony zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
 1. Wójt jest kierownikiem urzędu, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych