ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek
tel./fax (22) 785-45-19
e-mail: ops@pomiechowek.pl
kierownik: Grażyna Drzazgowska

Cel:

Celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności

lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie na

rozwiązywanie problemów oraz rozwój. Cele osiągane są poprzez realizację zadań z zakresu

pomocy społecznej oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodkowi, Uchwał Rady

Gminy w Pomiechówku, zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy Pomiechówek oraz umów i

porozumień.

 

Zadania:

Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym

problemów społecznych potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i

środowiskowych występujących na terenie Gminy Pomiechówek,

2) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej,

3) aktywizacja środowiska lokalnego w niesieniu pomocy osobom starszym, samotnym i

niepełnosprawnym, realizacja usług opiekuńczych w środowisku,

4) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,

5) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi,

6) prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego,

7) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,

8) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

9) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,

10) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów,

11) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych,

12) obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy,

13) pomoc materialna dla uczniów,

14) prowadzenie działań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania

alkoholizmowi i narkomanii.

 

Współdziałanie:

Ośrodek przy wykonywaniu zadań współdziała z:

1) organami wymiaru sprawiedliwości,

2) innymi ośrodkami pomocy społecznej,

3) domami pomocy społecznej,

4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

5) Powiatowym Urzędem Pracy,

6) placówkami służby zdrowi~

8) placówkami oświatowymi,

9) organizacjami pozarządowymi,

10) innymi jednostkami w zakresie wykonywanych zadań.